Collonil Shoe Fresh Spray 100 ml

 

Antibakteriální a osvěžující deodorant do obuvi ve spreji 

Dostupnost Skladem
170 Kč
   
Značka Collonil péče
Kategorie péče o boty
Záruka 2 roky
 
  • Antibakteriální a osvěžující deodorant do obuvi ve spreji 
  • zabraňuje zápachu 
  • má antibakteriální účinek 
  • zajišťuje příjemný pocit v obuvi
Standardní věty o nebezpečnosti H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: